AN KREYÒL

Relasyon yon fi ak papa l gen gwo enfliyans sou relasyon l ak gason l renmen

Papa yon fi, se premye gason lavi l, menm if li te prezan nan lavi l or not. Biyolojikman, kwonolojikman, e menm senbolikman, li se premye neg nan istwa lavi yon fi. Jan li wè l, trete l, renmen le menm fason li ta disparèt nan lavi fi sa, se premye eksperyans li avek lòt sèks la, e sa kapab enfliyanse lavi le relasyon la ap genyen kit se amoure kit se zanmitay ak gason k ap gen Pou fè pati lavi l paske vi nou fèt de yon pakèt bagay ki rete nan lespri nou kit an byen kit an mal. 

Gen plizyè fason yon papa ka absan nan lavi pitit fi li: swa li mouri, pati, kite kay la, travay li pa ba l ase tan pou l pase ak fanmi l, li pa ka eksprime lanmou l pou li vèbalman, elatriye. E pou anpil timoun, kite manman l siyifi or kite l tou.  

Nan pale nou fè ak kèk jèn fanm, nou reyalize relasyon yo ak papa yo enfliyanse anpil pozitivman oubyen negativman nan lavi yo. Despite Jès yo ka pwouve sa, gen timoun ki ta renmen tande papa yo k ap deklare yo l renmen yo. 

“Papa m te always okipe m ban mwen tout sa mwen gen bezwen men li pa t janm konn di m li renmen m. Menm si mwen konnen li renmen m men m te konn anvi tande sa sòti nan bouch li. Lè mwen di l mwen renmen l li te konn selman souri epi l bo m. Sa vin rann mwen always bezwen moun ki nan vi m zanmi ou mennaj di m yo renmen m, pou mwen si ou pa di m li ou pa renmen m, se konsa mwen te santi m ak papa m » se sa yon jèn fanm 27 lane esplike.  

Gen yon lòt ki santi li se yon sekrè nan lavi patnè li si moun sa pa afiche l sou rezo sosyo yo. Li se pitit yon mesye marye and se te entèdi pou egzistans li te revele. Li pa t janm konn sòti oubyen fè foto ak papa l. Li always wè sa mal lè mennaj li pa shows mond lan yo ansanm. Pou li, se ta paske egzistans li pa dwe reveals. 

Check papa yo nan yon gason, se bagay ki rive anpil fanm k ap check konble yon vid. Yo vin konpòte yo tankou yon timoun nan relasyon amourez yo olye tankou yon fanm nan lavi nèg la. Yo bezwen pwoteksyon, asirans. Santi yon moun k ap pwoteje yo e defann yo tankou se te papa yo. 

Se konsa li ye pou yon jèn fanm 25 lane ki pa viv ak papa l depi lè l te gen 9 lane. Li pa alèz ak yon nèg ki pa pi gran pase l anpil e tou, li toujou bezwen moun nan gate l, pwoteje l, tande l epi soutni li. 

Advertisements

Gen fi ki pè abandonment anpil. Yo esteem, paske papa yo te abandon yo, nenpòt nèg yo ta genyen nan lavi yo ap fè l tou. Yo mete sa nan tèt yo e yo viv avè l chak jou pandan y ap veye kilè patnè yo ap kite yo. 

Men, pa viv avèk papa oubyen pedi l bonè pa sèlman gen kote negative la. Guerlande ki pèdi papa l lè l te gen 17 lane fè konnen papa l te pou li tankou yon boukliye ki te pwoteje l konn tout negativity lavi ae li te sitou yon gid pou li. Lè papa l died, li santi li pèdi pilye lavi l. 

“Nou te pwòch anpil. Se youn nan moun ki te plis konprann mw. Mwen te always santi m ka pale avè l, di sa m panse an jan l vin nan tèt mwen, san mwen pa pè pou l jije m (menm if lè m rive nan adolesans, gen kek bagay ki chanje). Li te yon melanj de papa cool epi strik an menm tan. Li te konpreyansif epi pwotektè. Li te moun ki te pi enpotan pou mw, ki te pi esansyèl pou ekzistans mwen. Donk menm si mwen always fè posib mwen pou m byen reflechi anvan m fè yon chwa, sa pa p anpeche si l te la gen de erè m pa t ap fè, gen de desizyon m pa t ap oblije pran », l eksplike n anvan l fè konnen pèdi papa l nan laj sa tou ouvri je l sou kijan l enpòtan pou l pase folds tan posib ak moun li renmen yo paske ou pa konnen ki jou y ap mouri.  

Li te pousib pou l di: “Mwen always di oubyen fè moun mwen renmen yo santi sa. M pwofite pase tan avèk yo, paske m pè pou, a nenpòt ki moman, yo pa jis disparèt san m pa t fè yo santi m renmen yo. M always ap ba yo de gwo gwo kalen ki se yon mwayen pou mwen, pou m fè full of affection”. 

Kontrèman ak anpil lòt fi, Guerlande pa p chèche sa l te konn pataje ak papa l nan yon gason. Pou li, se ta itilize moun sa kòm yon pansman, e li pa vle sa. Li you prefer tann li end fè dèy daddy le relaxon li te genyen avè l pou l ka envesti li a san pou san nan relaxon la ap genyen.  

Se pa sèlman yon papa ki pa prezan nan lavi pitit fi li ki enfliyanse fiti rapò fi sa ak gason. Yon papa ki devwe pou pitit li, ki renmen l epi shows l sa, di l sa, ki always prezan nan vi l, gen enpak tou anpil fwa. Menmsi yo pa p gen pwoblèm estim ni yo pa p chèche enkonsyaman relasyon toksik k ap fè yo soufri, lè fi sa yo wine grown up, anpil check all his papa yo konn ba yo nan restyon yo genyen ak gason, pou yo menm lè gason an pa p ka rivalize ni ak papa yo ni ak lanmou enkondisyonèl ak absoli sa li te konn ba yo a. Anplis, yo always ap fè konparezon ant papa yo e patnè yo. 

Pandan relasyon w ak papa w kite sekèl nan lavi w, li always bon pou w fè ekilib la e konnen sa w ap chèche a pa t janm egziste. Ou gen pou w fè dèy relasyon sa, konprann e aksepte leson li pote yo epi chanje paj sa pou w ka viv yon amoni nan fiti relasyon w. 

Facebook Comments

Sam Sarah Devilus
Journalist / Communicator / Bookstagramer.