Poukisa li difisil pou yon moun chanje ?

Gabriel Emmanuel
Gabriel Emmanuel  - Rédacteur
poukisa li difisil pou yon moun chanje
Li souvan difisil lè yon moun pran desizyon pou li chanje kèk bagay nan vi l. Chanje konpòtman mande anpil rezistans ak motivasyon. chanjman se yon pwosesis ki long anpil e ki mande tann. lè yon moun deside chanje li gen anpil obstak ki parèt devan li, laperèz epi yon bann vye lide k ap bouskile nan lespri li. Men 3 pyèj nou souvan jwenn lè nou deside chanje kèk bagay nan vi nou menn lè nou gen volonte.
Kite abitid nou yo pa fasil ditou, se menn yon gwo risk lè yon moun vle kite yon bagay li santi li konfòtab ladan l. Tout chanjman pèmèt anpil kesyon ak konplikasyon, se yon bagay ki parèt natirèl, moun pa tèlman renmen chanje, sèl si li ta nan obligation pou sa. Se t ap yon tan pèdi si nou ta panse bagay yo pa tranfòme, tout bagay ap chanje e sa fèt san rete nan kó nou, nan panse nou, nan nati a ak nan tout monn lan. Men poukisa li difisil pou moun yon asete chanjman? Se pa yon bagay ki raz pou yon moun chanje, menn lè sa mande fyèl ak anpil kouraj.
Men twa pyèj ki kanpe kont chanjman nou yo
Nou jwenn chanjman nan tout nivo nan vi nou: nan travay, nan relasyon santimantal nou, nan profesyon nou, nan menn orè nou fè chak jou. Anpil moun ta byen renmen chanje men pa gen anpil ki prè pou fè sakrifis yo e konprann byen pyèj yo pa ta sipoze tombe ladan yo.
pyèj # 1 : nou toujou panse avan te pi bon 
Lè yon moun vle pran yon gwo desizyon nan vi l, li toujou gen yon ekip panse k ap bouskile nan espri l menn lè li pa konnen kisa demen ap pote. Sèvo nou gen yon ekip lide ki pa pou nou e souvan se ak yo nou obeyi. Nan yon pyèj parèy li t ap bon nou mete fraz sa nan lespri nou “sa ap chanje, m kwè sa”,  kwè l se deja yon pa nan chanjman ou vle fè nan vi w la. Nou souvan ap fè rezistans ak yon bagay nou pa vle epi pa renmen pendan chanjman ka pote plis pou nou demen.
 Pyèj # 2 : nou souvan bliye si lavi gen yon etap ki rele tranzisyon 
Pou chanjman reyèl tout bon vre fòk li kòmanse andedan kidonk fòk moun nan gen yon mantal solid ak konviksyon, volonte, detèminasyon, kouraj, pasyans, elatriye. Si se pa sa moun nan ka santi l pèdi chemen l, li pa gen moun ki pou ede l, sa ka rive li menn manke konfyans nan li menn epi pèdi idantite l. Sa nou site la yo ka gen gwo konsekans sou sante mantal moun nan, sa yo ka menn provoke depresyon lakay sijè a. Yon tranzisyon ki pa reisi bay plis rezistans men lè sa mache byen moun nan gen annil konfyans nan tèt li ak konsiderasyon nan vi a.
Pyèj # 3 : tout chanjman mande yon bon atitid fas ak kò a, tèt la epi kè a
Lè yo moun deside chanje men pati nou sot ekri anlè a ka anpeche l li fè sa. Poukisa ?
Kò a gen tandans pou l pa reyaji :  sèvo primitif la toujou vle pwoteje nou kont tout menas, yon bagay ki etranj k ap antre nan vi nou. Li evalye si chanjman ap bon pou pou eta fizik nou, mental nou epi afektif nou.
Tèt la ki pa sispann poze kesyon : pati sa ki nan sève nou  an ki rele neokòtèks la pèmèt nou analize, evalye epi diminye emosyon nou yo pendan l ap bann nou bon sans sou sa nou te viv deja e sa yo te mete nan lespri nou. Se sa ki fè nou toujou mande tèt nou eske sa n vle fè a byen ou mal.
Kè nou, ki fè nou santi yon ekip bagay : pati sa ki nan sèvo lenbik nou an, ki la pou kontwole emosyon nou yo, emosyon primè nou yo (soumisyon, lage cha, raj, agresyon) sa yo konstwi sou memwa afectik nou. Ebyen pati sa ap toujou vle kenbe nou nan sa ki fè nou plezi. Se sa ki fè nou toujou ap mande tèt nou eske chanjman sa ap pote bonè ak kè kontan na vi nou vre.
Jounen jodi a syans yo avanse anpil sitou sa ki gen pou wè ak sikoloji, newoloji, newosyans, elatriye. Se vre tout moun p ap viv menn sitiyasyon nan lavi yo, men tout moun sou tè a kreye pou yo chanje. Gen moun ki chanje epi ki adapte yo fasıl, konsa gen anpil lòt ki pa jann rive jwenn fòs ak kouraj pou yo reyisi, sa ki tap change vi yo, pouse yo dekouvri potansyalite yo.

Facebook Comments

- Advertisement -
Partagez cet article