Madan Mikaben bay esplikasyon sou antèman prive ki te òganize pou mari l 

Sam Sarah Devilus
Sam Sarah Devilus
madan mikaben bay esplikasyon sou antèman prive ki te òganize pou mari l 
Écoutez cet article

Jedi 3 novanm nan, rezo sosyal yo tap bouyi paske nouvèl gaye kòm kwa, Fanmi MikaBen ògznize yon fineray prive pou defen an. Anpil moun fache, estomake epi repwoche fanmi an pou sa, paske yo estime yo te dwe konnen ak patisipe nan seremoni sa. Vendredi 4 novanm nan, Vanessa ki se madanm atis la, bay esplikasyon sou poukisa sa fèt konsa. 

Nan yon videyo ak yon nòt ki pataje sou rezo yo, Vanessa F. Benjamin remèsye tout moun pou sipò yo, priyè yo ak jan yo te kite fanmi an viv moman dèy sa an prive, pandan li di, li toujou panse yon bon maten, Mika ap ouvri pòt lakay li epil antre. Li esplike tou, tout pwosesis ki te dwe fèt avan pou kò a te vinn jwenn fanmi an. 

« M te vle fè ti videyo sa pou di mesi a tout Moun pou sipò yo continye ap banm, mwen ak fanmi m, ansanm ak fanmi Mika. M te vle ba nou kek ti enfomasyon sou sa kap pase denye jou sa yo. Mekredi pase a Mika finalman te kite pari poul rantre Etazini. Te gen anpil konplikasyon pou yo te mennen I Lakay li. Parizyen yo gen anpil règ ki strik ki fè sa te pran preske 15 jou avan kò a te ka rantre Lakay li. Li ateri etazini nan mekredi, epi I rive nan vil mwen an nan vandredi. » 

 Li kontinye pou l di : »M te vle pran yon ti tan pou m di mesi dèske nou te pèmèt mwen fe dèy mwen an prive, paske se te yon gwo chòk pou fanmi an. Defwa m konn panse li 

pral annik ouvri pòt la epi pou l retounen Lakay li. M ap eseye kenbe fèm jan m kapab. M priye anpil e mwen wè priyè nou yo tou ki banm anpil fòs. » 

 

Madan Mikaben esplike jounen mèkredi a, li te finalman ka pase yon ti moman ak mari li. Li di li gade l e Mika te parèt yon moun ki te an pè, pandan li di tou se pat nan entansyon pou eksli pèsònn kifè fineray la te fèt konsa. 

« M pa t gen okenn entansyon pou m eksli pyes moun, men sa te enpotan pou fanmi an ke okenn moun pat pran foto Mika nan sikonstans sa paske m pa panse li tap renmen pou foto kadav li ap sikile sou entenet la. Se pa yon imaj m ta renmen pou pitit li kenbe de li kom souvni. Mwen ak Mika pase yon bon moman ansanm kote m pale avel, e m pale ak Bondye tou. M fè Mika konnen tout bel mesaj nou voye pou li yo ak tout lanmou nou gen nan kè nou pou li. Nou fè yon bel priye ak li e nou te ka santi prezans li nan sal la. » 

Li di timoun yo anfòm, Gaby, premye pitit Mika, ap viv sitiyasyon an ak anpil kouraj, li kriye anpil sitou le I wè Vanessa ap kriye. Leia, pitit fi defen atis la, fè ti kriye pandan l’ap domi, e defwa, manman l di li konn tande I k ap rele papa l nan domi, e sa fè l lapenn. 

« Men sa k toujou pi difisil pou mwen, se le m ap leve nan maten, epi m reyalize li pa bò kote m. Ti bebe nan vant mwen an anfom e li bay anpil ti kout pye e tanzantan m fè ti pale avel, e m pale I de papa I ase souvan. M ap tou anonse nou se yon tifi ki nan vant mwen, Mika gen yon lot ti prensès nan wout. Nou te vle anonse nou sa ansanm semen sa men lanati te gen lòt plan pou nou malerezman. Papa I te gentan chwazi non li te vle ba li a e m ap respekte dènye volonte I. Rete 4 semèn avan m akouche e m ap kenbe nou okouran sou kijan rès gwosès la ap dewoule. M’ap fè tout sa m kapab pou m rete djanm, pozitif, e mwen kenbe lafwa m. M jwenn anpil soutyen nan men tout fanmi an net nan tou de bò yo, e leswa mwen monte sou 

rezo yo e m wè tout sipò ak bel mesaj nou voye pou mwen e sa ede m anpil, m ap di nou mési pou sa. M kontan we tout priye nou yo e m fini pa reyalize ki kalite enpak Mika te gen sou ti bout te sa, espesyalman Ayiti e m konnen sa se te youn nan pi gwo rèv li . » 

Vanessa fè konnen l ap kenbe, menm si chak jou vini ak doulè pa yo. Li di li pa anfom, men li pa mal, e chak jou l ap eseye aksepte sak rive a menm si I pa fasil, l ap avanse ti pa ti pa, pandan li di lap tann tout moun alawonnbade dimanch poun selebre lavi Mika ansanm ak tout fanmi li, zanmi li ak tout 

fanatik li yo, ki dapre li, ap renmen seremoni sa ki pral fè nan non li . 

Li mande pou tout moun k ap prezan yo ta abiye an blan, paske se yon koulè Mivhzrl Benjamin te renmen met sou li anpil.  

« M renmen nou anpil, n’ap we dimanch. » se konsa li te fini videyo a. 

 

Facebook Comments

- Advertisement -
TAGGED:
Partagez cet article
Follow:
Journaliste / Communicatrice / Bookstagrameuse.