Ki likid sa ki soti nan vajen fi a ? 

Gabriel Emmanuel
Gabriel Emmanuel  - Rédacteur
ki likid sa ki soti nan vajen fi a  

Sa konn rive anpil fanm remake yon likid k ap koule nan vajen yo, likid sa kapab 3 tip : yon likid ki soti a pi, yon lòt  ak san epi dènye a pa gen ni pi ni san. Likid sa kapab klè, epè, san odè konsa li ka santi. Likid sa konn blanch, jòn, gri oubyen wouj. Yon fanm ki wè jan de bagay sa rive l pa ta dwe ap jwe paske l ka gen yon konsekans grav sou sante l. Men kèk bagay ou dwe konnen sou likid sa k ap koule nan vajen fi a. 

Yon fanm ki remake likid sa k ap koule  a dwe konnen, likid sa ka lakoz ògàn pou l ta fè pitit yo ki se iteris,  twomp falòp, ak ovè li touche, konsekans lan ka grav anpil, fanm sa ka menm rive paka fè pitit.  

- Advertisement -
Ad imageAd image

Kisa ki ka koz likid sa ap koule nan vajen fi a ?  

Koz yo anpil e yo varye tou : si moun nan jwenn difikilite pendan li ansent, pèdisyon, jete pitit, fibwòm, kansè nan kòl iteris li, enfeksyon, oubyen mete yon kò etranje andedan vajen li, si fanm nan sibi vyolans seksyèl, elatriye.  

Men kèk sentom yon fanm ka genyen nan ka sa  

Sentom yo ka parèt sou diferan fòm, kote fanm nan ap santi :  

  • Anndan l ap manje l ou gwo doulè nan antre vajen li, lèv yo ak andedan vajen li 
  • Vajen li ap boule l lè l ap pipi  
  • San kap koule san rete  
  • Gwo doulè lè l ap fè bagay   

Likid sa k ap koule nan vajen fi a kapab yon siy enfeksyon ki gen rapò ak champiyon (kandidoz), bakteri yo (klamidia, gonore), viris (èpès) oubyen kèk parasit. Tout maladi nou site la ka pran nan fè bagay sof kandidoz la.  

Kidonk li enpòtan anpil pou yon fi pran anpil prekosyon nan fason l ap pran swen kò li, plis nan sa ki gen pou wè ak vajen li. Si yon fanm ta remake likid sa e li ap pèsiste sou li, li tap enpòtan anpil pou l fè yon konsiltasyon, sa ki ka ede l konprann plis e konnen ki treteman li dwe pran. paske pita ka pi tris, prekosyon pa kapon. 

 

Facebook Comments

- Advertisement -
Partagez cet article